Architektura systemu MULTICENTAUR

Charakterystyka ogólna

MULTICENTAUR zapewnia obsługę transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych SWIFT, ELIXIR, TARGET, EURO ELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, BLIK, EXPRESS ELIXIR oraz Western Union. Obsługuje wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.), faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

Dzięki modułowi MC-INTRA i technologii Client-Web-Server, praca z systemem może być prowadzona na stacjach roboczych pracowników banku bez konieczności instalowania systemu, wprost w oknie przeglądarki internetowej. System może komunikować się z otoczeniem przy pomocy protokołów off-line (FTP) oraz on-line dzięki usługom Web Services, w szczególności z protokołem szyny ESB w technologii SOA.

Wykorzystując odpowiedni interfejs obsługi plików MULTICENTAUR grupuje operacje otrzymane z jednostek operacyjnych i rozsyła je do oddziałów, jednostek operacyjnych i innych banków. Otrzymane operacje oraz informacje o obrotach i saldach otrzymanych z oddziałów i KIR są podstawą do prowadzonej w systemie kontroli rozrachunków. Zastosowane zaawansowane mechanizmy ochrony zapewniają poufność oraz integralność gromadzonych danych. Cechy systemu transakcyjnego pozwalają na obsługę części transakcji w systemie MULTICENTAUR (operacje masowe oraz operacje o wysokim priorytecie wykonania), pozwalając odciążyć inne systemy banku.

Jest wysoce skalowalny i łączy w sobie cechy systemu middleware i systemu transakcyjnego. Dziennie może wykonać ponad 5 milionów transakcji bankowych na serwerach x86-64.

MULTICENTAUR to szereg współpracujących ze sobą modułów, na który składają się: MULTICENTAUR, MC-INTRA, MC-ISOF, MC-FAKTOR, MC-FTP, MC-CB, MC-GLOBAL TRANSACTION, MC-PRO, MC-PARC, MC-RAP, MC-MP, MC-GRYFBANK, MC-PEGAZ, eMIR, MC-CZEKI ZAGRANICZNE, MC-WESTU, MC-LORO/NOSTRO, MC-EU TRANSACTION, MC-CFT, MC-SRB2, MC-RENT, MC-ARCH, MC-WESTU, MC-IMMEDIATE TRANSACTION.

System jest elastycznie licencjonowany i istnieje możliwość wyboru tylko potrzebnych modułów.

Opis funkcji

System został zaprojektowany w taki sposób, aby sprostał wszystkim wymaganiom stawianym przez Bank. Najważniejsze z funkcji realizowanych przez MULTICENTAUR to:

 • Wymiana operacji międzyoddziałowych i międzysystemowych (systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.).
 • Obsługa SWIFT, ELIXIR, TARGET2, EUROELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, BLIK, Płatności natychmiastowych EXPRESS ELIXIR.
 • Obsługa odwołań pojedynczych operacji.
 • Obsługa operacji o wysokim priorytecie wykonania oraz masowych wysyłanych przez klienta (Home/Corporate-Banking).
 • Prowadzenie wzorcowej tabeli banków krajowych, raportowanie zmian do jednostek organizacyjnych banku.
 • Prowadzenie księgi kont rozrachunkowych.
 • Kontrola rozrachunków międzyoddziałowych i międzybankowych na poziomie sald oraz pojedynczych transakcji, tworzenie raportów dla jednostek organizacyjnych.
 • Funkcje administracyjne zarządzania kluczami wykorzystywanymi w kryptografii.
 • Wysyłka i odbiór plików.
 • Funkcje do zarządzania uprawnieniami.
 • Obsługa wymogów dyrektywy PSD.
 • Obsługa rent zagranicznych.
 • Obsługa archiwizacji operacji SWIFT.

Moduły systemu

System składa się z wyróżnionych komponentów przedstawionych na poniższym rysunku.

Rys. 1: Architektura systemu MULTICENTAUR.

MULTCENTAUR

MULTCENTAUR jest głównym modułem systemu instalowanym w centrali banku. Odbiera, grupuje, przetwarza, wysyła, księguje i rozlicza operacje.

MC-INTRA

MC-INTRA jest modułem napisanym w technologii CLIENT-WEB-SERVER® odpowiedzialnym za udostępnienie poprzez przeglądarkę internetową niektórych funkcjonalności systemu MULTICENTAUR i jego modułów w jednostkach banku oraz ewentualnie w bankach stowarzyszonych.

MC-ISOF

MC-ISOF jest portalem korporacyjnym. Umożliwia dystrybucję informacji i dokumentów w celu informowania klientów o wykonanych transakcjach i operacjach. Zawiera również system dystrybucji plików.

MC-SRB2

MC-SRB2 jest modułem odpowiedzialnym za obsługę komunikatów płatniczych i informacyjnych systemu SORBNET2.

MC-FAKTOR

MC-FAKTOR jest modułem realizującym obsługę faktoringu niewłaściwego. Zawiera zestaw funkcji umożliwiających wczytanie i rejestrację faktur, generowanie wypłat zaliczek, przekazanie odpowiednich danych do systemu księgowego. Umożliwia również rejestrację spłat faktur przez dłużników, analizę i wyszukiwanie spłat w historii rachunków bieżących faktorantów. MC-FAKTOR został opracowany w dwóch wersjach. W wersji centralowej, w której wykonywane jest pełne przetwarzanie danych oraz w wersji oddziałowej, udostępniającej dzięki technologii CLIENT-WEB-SERVER®, w przeglądarce internetowej, wybraną funkcjonalność modułu w jednostkach organizacyjnych Banku.

MC-FTP

MC-FTP jest modułem odpowiedzialnym za dystrybucję plików oraz danych w oparciu o protokół FTP z zachowaniem bezpieczeństwa oraz z archiwizacją przetwarzanych zbiorów.

MC-CB

MC-CB jest modułem odpowiedzialnym za obsługę produktów związanych z klientami korporacyjnymi. Umożliwia obsługę i rozliczanie dużych ilości płatności: przelewów, generowanie poleceń zapłaty, oraz uznań wystawców, kontrolę operacji otrzymanych z sesji rozliczeniowych międzyoddziałowych i międzybankowych, wykonanie księgowań oraz udostępnia odpowiednie raporty z wykonanych operacji. Zawiera również obsługę agentów w tym wymianę danych i operacji oraz obsługę prowizji.

MC-GLOBAL TRANSACTION

MC-GLOBAL TRANSACTION jest modułem odpowiedzialnym za obsługę przelewów zagranicznych. Umożliwia tworzenie oraz wgląd w komunikaty wejściowe i wyjściowe SWIFT, tworzenie i obsługę reklamacji, oraz edycję i wyszukiwanie transakcji powstałych w systemie księgowym Banku. Pracuje w technologii CLIENT-WEB-SERVER®, w przeglądarce internetowej.

MC-PRO

MC-PRO zapewnia obsługę elektronicznych kanałów dla klientów takich jak Home- Banking, Bankowość Internetowa oraz interfejs do zewnętrznych systemów księgowych banku oraz SWIFT. Zapewnia natychmiastowy przesył operacji od klienta do systemu księgowego.

MC-PARC

MC-PARC jest modułem odpowiedzialnym za archiwizację danych systemu MC-PRO takich jak: data importu lub eksportu, polecenia przelewu/zapłaty, zwroty, zlecenia zagraniczne, komunikaty FTB, wyciągi, rejestr błędów, powiązania danych z plikami.

MC-RAP

Moduł Raportów pozwala na definiowanie i generowania raportów w postaci plików tekstowych. Współpracuje z bazami danych wspierającymi język SQL. Moduł Raportów łączy się z bazą danych za pośrednictwem ODBC. Moduł zapewnia automatyzację generowania raportów. Można zdefiniować m.in. czas wykonania oraz zdarzenia powodujące konieczność wygenerowania raportu.

MC-MP

Moduł Prowizyjny jest odpowiedzialny za naliczanie i obsługę prowizji. Umożliwia definiowanie stawek prowizyjnych oraz innych parametrów jak rachunek obciążany, częstotliwość naliczania prowizji, definicja promocji, pobieranie faktów (z własnych tabel) i wczytywanie faktów generowanych w innych systemach (fakty te są źródłem do naliczenia prowizji). Pozwala na naliczanie prowizji na podstawie definicji (ogólnych i indywidualnych), generowanie i dystrybucja operacji obciążeniowych (pobranie prowizji), śledzenie operacji odmówionych, oraz generowanie raportów.

MC-GRYFBANK

MC-GRYFBANK jest modułem odpowiedzialnym za obsługę księgową, zawiera księgę główną w zakresie kont drogi. Ta część księgi zapewnia też pełną obsługę księgową kont Loro/Nostro. Rozbudowany system kontroli sald międzybankowych i międzyoddziałowych to kolejne zadanie tego modułu.

MC-WESTU

Funkcjonalność modułu MC-WESTU polega na dokonaniu rozrachunku i księgowań dla wpłat, wypłat oraz prowizji przekazów Westen Union.

MC-Loro/Nostro

MC-Loro/Nostro jest modułem odpowiedzialnym za obsługę rozliczeń wzajemnych kont międzybankowych. W jego skład wchodzi również MC-Nostro Projection, który zapewnia szacowanie stanu kont z wyprzedzeniem. Pierwotny moduł Loro/Nostro powstał w 1997 r. i po przepisaniu do technologii CLIENT-WEB-SERVER został zintegrowany z systemem MC-INTRA.

MC-PEGAZ

MC-Pegaz jest modułem odpowiedzialnym za kontrolę rozliczeń z KIR w zakresie operacji ELIXIR, EUROELIXIR i SEPA.

MC-Czeki Zagraniczne

MC-Czeki Zagraniczne jest modułem odpowiedzialnym za obsługę czeków zagranicznych, przyjętych do inkasa. Moduł Czeki Zagraniczne powstał w 1995 r. Obecnie został przepisany do technologii CLIENT-WEB-SERVER i zintegrowany z systemem MC-INTRA.

eMIR

Obsługa usługi KIR w zakresie rozliczeń transakcji eMIR.

MC-EU TRANSACTION

MC-EU TRANSACTION jest modułem odpowiedzialnym za obsługę wygodnych przelewów transgranicznych dokonywanych w EURO.

MC-CFT

MC-CFT jest modułem odpowiedzialnym za wsparcie działań przeciwdziałających finansowaniu terroryzmu.

MC-RENT

MC-RENT jest modułem odpowiedzialnym za automatyczną obsługę rent zagranicznych.

MC-ARCH

MC-ARCH jest modułem odpowiedzialnym za archiwizację operacji SWIFT.

MC-IMMEDIATE TRANSACTION

MC-IMMEDIATE TRANSACTION pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy bankiem a KIR S.A. w procesie realizacji płatności natychmiastowych.

MC-DMS

MULTICENTAUR-DMS wspiera w bankach zarządzanie dokumentami począwszy od ich tworzenia np. z zapisanych szablonów, poprzez ich obsługę w obszarach roboczych i obiegach zgodnych z procesami biznesowymi, a skończywszy na długoterminowej archiwizacji. Dzięki możliwości integracji MULTICENTAUR-DMS z pozostałą infrastrukturą banku, zarchiwizowane dokumenty mogą być z jednego miejsca pozyskiwane i odczytywane przez inne aplikacje bankowe.

MC-WESTU

MC-WESTU jest wykorzystywany do rozrachunku i księgowań dla wpłat, wypłat oraz prowizji przekazów Western Union.

Korzyści

Podstawowe korzyści, jakie niesie ze sobą system MULTICENTAUR to:

 • Bardzo duża wydajność w trakcie przetwarzania operacji bankowych na masową skalę.
 • Odciążenie Systemu Głównego banku.
 • Standaryzacja interfejsów i łączenie funkcjonalności poszczególnych systemów pracujących w banku w jedno, zintegrowane środowisko bankowe.
 • Wbudowana kryptografia KIR.
 • Łatwa i bezpieczna rozbudowa o nowe funkcje.
 • Umożliwienie centralnej obsługi rozrachunków także dla potrzeb NBP.
 • Rozwiązanie wspierające bank w procesach migracji systemów bankowych. Możliwość wybiórczego przekierowania zdefiniowanej przez bank podgrupy transakcji ze starego systemu do nowego, pozwala na płynne przenoszenie usług bankowych do nowego systemu.
 • Przy połączeniu banków posiadających zazwyczaj różne systemy bankowe, MULTICENTAUR pozwala na przekierowanie operacji do wybranego, docelowego systemu.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm