MC-FAKTOR

System do obsługi faktoringu

MULTICENTAUR-FAKTOR (MC-FAKTOR) jest systemem przeznaczonym dla banków oraz instytucji finansowych do obsługi transakcji faktoringowych. Jest on jednym z modułów systemu MULTICENTAUR i wchodzi w skład INFOSTRADY BANKOWEJ® – spójnego środowiska pracy rozwiązań bankowych firmy HEUTHES. Dzięki swojej architekturze może istnieć jako osobny moduł lub współdziałać z szeregiem zintegrowanych ze sobą podsystemów INFOSTRADY BANKOWEJ®.

Bogaty zakres funkcjonalny

MC-FAKTOR umożliwia obsługę wszystkich podstawowych procesów faktoringowych. Jego budowa pozwala na szybką konfigurację umów m.in. w zakresie następujących usług faktoringu: z regresem, bez regresu, odwrotnego oraz zarządzania fakturami bez wykupu. Dzięki modułowej architekturze systemu istnieje również możliwość rozbudowy MC-FAKTOR o funkcjonalności wymagane przez daną instytucję.

Schemat MC-FAKTOR.

Automatyzacja procesów

Jednym z najistotniejszych rozwiązań systemu MC-FAKTOR jest automatyzacja procesów oraz zadań dotyczących obsługi transakcji faktoringowych. Automaty wykorzystywane są w całym procesie obsługi zlecenia począwszy od rejestracji dokumentów sprzedaży, na spłatach zobowiązań skończywszy. MC-FAKTOR samoczynnie wykrywa zapłaty Dłużników za faktury i kojarzy je z odpowiednimi dokumentami. W odpowiedniej konfiguracji system może uwzględniać w tym procesie również rachunki wirtualne. W ramach automatyzacji MC-FAKTOR obsługuje regresy poprzez wykrywanie przeterminowanych zobowiązań i generowanie odpowiednich księgowań. Automatyczne zadania wykonywane są także w celach monitorowania wierzytelności Faktorantów i Dłużników oraz raportowania ewentualnych niezgodności powstałych podczas księgowań operacji. Praca użytkownika systemu jest dodatkowo ułatwiana przez szereg pozostałych, samoczynnych procesów, jak automatyczne księgowania, tworzenie opłat i prowizji, sprawdzanie terminu wygaśnięcia umów faktoringowych, itp.

System pozwala na dowolną konfigurację procesów, podczas której można określić czas i częstotliwość przeprowadzania danego zadania, a także parametry specyficzne dla danej czynności. W systemie można ponadto zdefiniować umowy, których obsługa ma się odbywać automatycznie.

Zaawansowana obsługa

MC-FAKTOR wspiera zaawansowaną obsługę procesów faktoringowych poprzez możliwość sterowania wykonywaniem poszczególnych etapów w tychże procesach, np. wymuszanie kontroli „na drugą rękę”. Każdy poszczególny krok obsługi zlecenia klienta przeprowadzany jest przez uprawnionego do tego użytkownika. Operatorzy systemu mogą występować w systemie w określonych rolach. Zarządzanie uprawnieniami i rolami odbywa się w osobnym module programu, który może być dodatkowo zintegrowany z usługami katalogowymi Active Directory lub LDAP.

System MC-FAKTOR posiada, obok podstawowych funkcjonalności, szereg bogatych mechanizmów wspierających obsługę faktoringu. Do najważniejszych należą:

  • generowanie powiadomień z możliwością definicji treści, częstotliwości ich tworzenia oraz kanału dystrybucji;
  • obsługa kont wirtualnych w zakresie spłat zobowiązań;
  • tworzenie faktów prowizyjnych z możliwością pełnej obsługi w module prowizyjnym INFOSTRADY BANKOWEJ®;
  • rozbudowane raporty przedstawiające informacje w różnych przekrojach i formatach;
  • zarządzanie ryzykiem poprzez kontrolę wiarygodności klientów i zajęć komorniczych na rachunkach, sprawdzanie limitów oraz niezgodności z warunkami określonymi w umowie;
  • obsługa walut;
  • zarządzanie kontrahentami poprzez zaawansowane kartoteki osób, dłużników i klientów;
  • nadawanie zastępstw pracownikom.

Nowoczesna technologia

MC-FAKTOR został wykonany przy wykorzystaniu technologii CLIENT-WEB-SERVER®. Dzięki niej system jest obsługiwany przez przeglądarkę internetową, a użytkownicy posiadają nieprzerwany dostęp do danych o dowolnej porze (24h/7dni) i z dowolnego miejsca. Dlatego też MC-FAKTOR nie wymaga instalacji na każdym ze stanowisk pracy, przez co sprawnie odbywa się proces wdrożenia i aktualizacji oprogramowania. Umożliwia to też szybkie dołączanie do obsługi systemu kolejnych oddziałów bądź banków stowarzyszonych.

Budowa systemu MC-FAKTOR sprawia, że może się on łączyć z usługami katalogowymi LDAP i Active Directory oraz z centralą telefoniczną (CTI). Zgodność technologii CLIENT-WEB-SERVER® z architekturą SOA (ang. Service Oriented Architecture) sprawia, iż komunikacja z zewnętrznymi systemami może przebiegać różnymi kanałami. Dzięki temu zlecenia klientów mogą być przekazywane m.in. poprzez portal internetowy (z wykorzystaniem WebServices), e-mail oraz w postaci plików, których struktura może podlegać konfiguracji. Uniwersalność systemu MC-FAKTOR sprawia, że może być integrowany z istniejącymi w danej instytucji programami w dowolnej architekturze i przy użyciu dowolnych kanałów.

Elastyczność i uniwersalność

Zastosowana technologia sprawia, iż MC-FAKTOR może się integrować nie tylko z systemami należącymi do INFOSTRADY BANKOWEJ®, ale również i z zewnętrznymi programami danej instytucji. Jednym z najważniejszych zastosowań jest połączenie MC-FAKTOR z Bankowością Internetową. Rozwiązanie to umożliwia Faktorantom oraz Dłużnikom samodzielną rejestrację dokumentów poświadczających fakt powstania wierzytelności. Dodatkowo poprzez portal bankowy zasilany danymi z MC-FAKTOR klienci mogą śledzić postęp obsługi swoich zleceń. Istnieje również możliwość składania poprzez serwis bezpośrednich dyspozycji spłaty klienta.

MC-FAKTOR można integrować z systemami księgowymi w zakresie obsługi operacji związanych z transakcjami faktoringowymi. Dzięki zautomatyzowanym procesom generowanie dekretów księgowych odbywa się bez konieczności angażowania zasobów ludzkich. Oprócz tego integracja może obejmować zasilanie systemu w dane potrzebne do weryfikacji sald rachunków kredytowych Faktoranta, kontroli faktów zaistnienia zajęć komorniczych na rachunkach klientów bądź też sprawdzania wiarygodności Dłużników i Faktorantów. Sam MC-FAKTOR może generować tzw. fakty prowizyjne, będące podstawą do naliczania w zewnętrznych systemach prowizji oraz opłat od transakcji związanych z obsługą faktoringu. W razie konieczności odpowiednio skonfigurowany program umożliwia również integrację z zewnętrznym systemem windykacyjnym w zakresie przekazywania danych o przeterminowanych bądź ryzykownych kredytach.

Korzyści

MC-FAKTOR jest dla banków oraz instytucji finansowych źródłem szeregu korzyści, z których najważniejsze to automatyzacja procesów faktoringowych, co znacznie skraca czas, w którym obsługiwane jest dane zlecenie. Ponadto dzięki odciążeniu pracowników od wykonywania niejednokrotnie czasochłonnych procesów następuje redukcja kosztów oraz nakładów związanych z usługami faktoringowymi. Zastosowanie MC-FAKTOR, dzięki możliwości integracji z zewnętrznymi systemami bankowymi, pozwala także na uniknięcie błędów związanych z podwójnym, manualnym wprowadzaniem tych samych danych do różnych aplikacji. Co więcej, odciąża pracowników od wykonywania zmultiplikowanych czynności powiązanych z przetwarzaniem identycznych informacji.

Udostępnienie systemu poprzez przeglądarkę internetową sprawia, iż wdrożenie rozwiązania ogranicza się do jego instalacji na serwerze bez konieczności dodatkowego dostosowywania stanowisk roboczych pracowników. Jedną z niezaprzeczalnych zalet zastosowania systemu jest zagwarantowanie klientowi dostępu do aktualnych informacji odnośnie postępu realizacji zlecenia w każdym momencie jego obsługi. Dzięki funkcjonalnościom kontrolującym stan finansowy Faktoranta bądź Dłużnika, MC-FAKTOR w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko związane z wypłacalnością klienta.

MC-FAKTOR jest częścią systemu MULTICENTAUR, który zawiera liczne moduły obsługi procesów biznesowych w banku. Może on być wdrożony samodzielnie lub można go rozbudować o dodatkowe funkcjonalności.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm