Moduł oddziałowy

Informacje podstawowe

Moduł oddziałowy (Filia@Web) jest przeznaczony dla małych oddziałów banków. Jego niskie wymagania pod względem sprzętu i oprogramowania przyczyniają się do ograniczenia kosztów organizacji nowych punktów obsługi klienta, co w konsekwencji pozwala zwiększyć ich ilość i silniej zaznaczyć pozycję banku na rynku oraz ułatwić klientom dostęp do oferowanych usług.

Edycja kart bankowych.

Osoba pracująca z tym modułem może realizować większość funkcji niezbędnych do kompleksowej obsługi klienta banku, czyli przede wszystkimi funkcje wyszukiwania informacji oraz funkcje kasowe i dysponenckie. Dodatkowo możliwe jest wydawanie kart magnetycznych (IKM) oraz edycja paczek dokonanych operacji.

Zasada działania

Moduł oddziałowy jest aplikacją internetową uruchamianą i obsługiwaną w zwykłej przeglądarce WWW, korzystającą z baz danych oddziału banku, z którym komunikuje się poprzez standardowe łącza telekomunikacyjne.

Zainstalowana na terminalu internetowym umieszczonym w ekspozyturze, komunikuje się z systemem informatycznym oddziału, przesyłając żądania realizacji odpowiednich funkcji.

Operacje lokalne

Żądania te odbiera, pracujący po stronie oddziału, inny element INFOSTRADY BANKOWEJ®, którym jest HDB NG 4.2. HDB NG 4.2 realizuje polecenia wykonania określonych funkcji (np. wyszukiwania informacji o podanym rachunku), po czym zwraca wyniki do Moduł oddziałowego. Realizując żądanie wykonania określonej funkcji, HDB NG 4.2 działa na bazach danych systemu HEUTHES® - GRYFBANK® umieszczonego w oddziale, do którego podłączona jest ekspozytura, co umożliwia wykonywanie operacji bankowych na produktach prowadzonych w tym oddziale.

Operacje zdalne

Moduł oddziałowy pozwala także na bezproblemowe wykonywanie operacji z udziałem produktów prowadzonych w innych oddziałach, a jest to możliwe dzięki zastosowaniu modułu Centaur Off-Line lub Centaur On-Line (COL), z których każdy stanowi kolejny element Infostrady Bankowej®. Moduły te przeznaczone są do połączenia wszystkich systemów oddziałowych w zintegrowany system bankowy, przy czym każdy z nich realizuje to zadanie w nieco inny sposób - Centaur Off-Line umożliwia elektroniczną wymianę danych w trybie off-line (informacje o dokonanych operacjach rozsyłane są z pewnym opóźnieniem), natomiast Centaur On-Line (COL) pozwala przekazywać dane w trybie on-line, czyli na bieżąco, co jest szczególnie atrakcyjną cechą, pozwalającą na realizację mechanizmu odmiejscowienia rachunku.

Odmiejscowienie rachunku polega na uniezależnieniu rachunku od jego fizycznego umiejscowienia w konkretnej jednostce organizacyjnej banku. W przypadku, gdy osoba pracująca z Modułem oddziałowym wykona operację z udziałem produktu prowadzonego w innym oddziale banku, IGG "naszego" oddziału skorzysta z pośrednictwa modułu Centaur On-Line (COL), stanowiącego centralny punkt systemu. COL, pracujący np. w centrali banku (choć nie koniecznie), połączy się z odpowiednim "obcym" oddziałem i zleci wykonanie wybranej funkcji modułowi IGG znajdującemu się w tym oddziale. Z punktu widzenia pracownika obsługującego Moduł oddziałowy, operacja taka nie będzie się zasadniczo różnić od operacji lokalnej. Mechanizm odmiejscowienia rachunku pozwala na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym w skali całego banku.

Moduł oddziałowy w Infostradzie

Można więc powiedzieć, że produkty firmy HEUTHES® umożliwiają stworzenie pewnego rodzaju “informacyjnej autostrady” łączącej centralę, oddziały i ekspozytury. Moduł oddziałowy, stanowiąc element takiej “autostrady”, pozwala na łatwe i szybkie realizowanie transakcji w ramach całego banku (grupy banków), przy jednoczesnym zachowaniu kosztów na stosunkowo niskim poziomie.

Funkcje

Zestaw funkcji realizowanych przez obecną wersję Modułu oddziałowego sprawia, że ekspozytura jest w stanie oferować zakres usług w pełni zaspokajających podstawowe potrzeby klienta banku, przy jednoczesnym uzyskaniu sprawności i szybkości obsługi.

Funkcje informacyjne

Funkcje informacyjne pozwalają uzyskać informacje o rachunku oraz o osobach i produktach powiązanych z tym rachunkiem. Wyszukiwanie może odbywać się na podstawie numeru rachunku (konta), numeru konkretnego produktu, nazwiska osoby lub przy wykorzystaniu karty magnetycznej IKM.

Funkcje dysponenckie

Funkcje dysponenckie stanowią podstawowy element modułu pozwalając realizować konkretne operacje bankowe. W Module oddziałowym, dysponent wybiera odpowiedni rodzaj operacji z okienka zawierającego listę dostępnych operacji, po czym wypełnia formularz dostosowany do specyfiki tej operacji. Obecna wersja modułu umożliwia wydawanie dyspozycji realizacji następujących operacji: nota obciążeniowa, nota uznaniowa, wpłata gotówkowa, wypłata gotówkowa, wypłata czekiem, wpłata na obce konto, wypłata z obcego konta, wypłata obcego czeku, wpłata i przelew składki ZUS.

Kasa

Funkcja Kasa przeznaczona jest dla terminali pracujących jako terminale kasowe. Umożliwia ona przeglądanie i potwierdzanie operacji wysłanych do nich przez dysponentów. Terminal pracujący jako kasa, umożliwia dostęp także do funkcji dysponenta, dzięki czemu jeden pracownik może kompleksowo obsłużyć klienta jednocześnie wydając dyspozycję i przyjmując lub wydając gotówkę. W tym przypadku jednak korzystanie z funkcji Kasa jest zbędne, gdyż dyspozycje są realizowane od razu, bez konieczności kierowania do kasy.

Informowanie o kartach

Funkcja Karty umożliwia uzyskanie informacji o kartach magnetycznych, które zostały wydane do wybranego konta produktowego oraz wydawanie kart IKM.

Edycja operacji

Moduł oddziałowy dostarcza informacji o wykonanych operacjach oraz pozwala na ewentualne ich usuwanie. Po uruchomieniu tej funkcji, w oknie przeglądarki wyświetlona zostanie tabela zawierająca informacje na temat tzw. paczek, czyli grup operacji o pewnych wspólnych cechach. Po wybraniu paczki, użytkownik uzyskuje dostęp do jej zawartości (informacje o operacjach z danej grupy) oraz ma możliwość usuwania poszczególnych operacji.

Zdalny dostęp do aplikacji

Moduł oddziałowy umożliwia bezpośrednią pracę w aplikacjach takich jak Moduł Główny HEUTHES® - GRYFBANK®, HEUTHES® - KREDYTY, Minitransfer. Po uruchomieniu jednej z nich, w oknie przeglądarki pojawi się interfejs umożliwiający zdalną pracę z programem, który w rzeczywistości wykonywany jest w oddziale banku, obciążając zasoby tamtejszego systemu informatycznego. W związku z tym możliwość podejmowania działań w szerokim zakresie, jaką uzyskuje pracownik filii, nie pociąga za sobą wysokich wymagań sprzętowych wobec wykorzystywanych tam komputerów - mogą to być tanie terminale internetowe, których dodatkową zaletą jest łatwość instalowania (należy zapewnić jedynie dostęp do łączy telekomunikacyjnych).

Ochrona danych

Moduł oddziałowy mechanizmy zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych przed niepowołanym dostępem. Do mechanizmów tych należy zaliczyć rozbudowany system uprawnień dostępu do systemu i poszczególnych jego części oraz szyfrowanie danych.

Ograniczenie dostępu do danych

W celu ograniczenia dostępu do systemu, zastosowano rozbudowany model zabezpieczeń znany z modułu HEUTHES® - GRYFBANK®, dzięki któremu z Modułem oddziałowym mogą pracować tylko te osoby, które wcześniej zostały zarejestrowane w oddziałowej bazie danych oraz mają nadany identyfikator i hasło. Wymieniony model zabezpieczeń ogranicza także dostęp do funkcji systemu oraz informacji o kontach i produktach, gdyż każdy użytkownik ma indywidualnie zdefiniowany zbiór funkcji, które może wykonywać, a także indywidualnie nadane uprawnienia dostępu do informacji o kontach i produktach.

Szyfrowanie danych

Bezpieczeństwo danych przesyłanych pomiędzy ekspozyturą a oddziałem banku zapewnia oprogramowanie kryptograficzne firmy HEUTHES®, wykorzystujące algorytmy szyfrowania z kluczem publicznym (RSA) oraz kluczem symetrycznym (IDEA), które są uważane za najlepsze z dostępnych. Dla każdego użytkownika oprogramowania kryptograficznego generowane są odpowiednie klucze kryptograficzne, które umożliwiają szyfrowanie i deszyfrowanie danych, jak również podpisywanie zaszyfrowanych przesyłek, co pozwala stwierdzić ich autentyczność. Szyfrowanie danych sprawia, że są one bezużyteczne dla osób postronnych, które wejdą w ich posiadanie.

Zalety

Moduł oddziałowy posiada szereg zalet sprawiających, że zastosowanie tego modułu w małych jednostkach organizacyjnych banku jest dla korzystnym rozwiązaniem.

Niskie koszty

Moduł oddziałowy pozwala na znaczne obniżenie kosztów, gdyż moduł ten działa jako aplikacja internetowa, do pracy wymagająca tylko zwykłego, stosunkowo taniego terminala internetowego.

Wykonywanie operacji w skali całego banku

Moduł oddziałowy jako element Infostrady Bankowej® daje możliwość realizacji operacji w skali całego banku, nawet na kontach znajdujących się fizycznie daleko, w innych oddziałach banku. Rozwiązanie to, zwane odmiejscowieniem rachunku sprawia, że zlecone przez klienta operacje bankowe wykonywane są sprawnie i szybko.

Szeroki zakres realizowanych funkcji

Moduł oddziałowy, mimo, że przeznaczona jest dla małych ekspozytur, pozwala na stosunkowo szeroki zakres działań, gdyż użytkownik korzystający z tego modułu realizować może zarówno funkcje o podstawowym znaczeniu, jak wyszukiwanie informacji, wydawanie dyspozycji wykonania operacji, czy też przyjmowanie i wydawanie gotówki, lecz także funkcje takie, jak informowanie o kartach magnetycznych powiązanych z produktem (oraz wydawanie kart IKM), czy też przeglądanie paczek z możliwością usuwania operacji w nich zawartych.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm