CENZOR

Informacje podstawowe

System CENZOR jest przeznaczony do centralnej dystrybucji zastrzeżeń czeków, rachunków, dokumentów oraz kart gwarancyjnych do/z oddziałów banku oraz wymiany informacji o zastrzeżeniach z zewnętrznym systemem, gromadzącym dane ze wszystkich banków w kraju.

Bazy zastrzeżeń systemu, poza informacjami o samych zastrzeżeniach, zawierają szereg informacji, które pozwalają grupować dane ze względu na czas i źródło pochodzenia oraz na czas i miejsce eksportu danych. Dzięki temu użytkownik systemu, tak w oddziale, jaki i w centrali, ma pełną informację o przepływie informacji o zastrzeżeniach.

Zasada działania

Jądrem systemu jest centralny moduł CENZOR. Przyjmuje on zastrzeżenia z oddziałów oraz zastrzeżenia zewnętrzne, których źródłem są zewnętrzne centralne systemy zastrzeżeń, np. MIG-DZ. Po weryfikacji i konsolidacji moduł rozsyła zastrzeżenia do oddziałów oraz do zewnętrznych centralnych systemów zastrzeżeń. Zastrzeżenia dostarczone do oddziałów są wykorzystywane przez oddziałowy moduł GRYFBANK®.

Moduł CENZOR większość informacji o zastrzeżeniach pobiera i wysyła przyrostowo (przesyłane są tylko dane o nowych zastrzeżeniach, które pojawiły się od czasu ostatniej transmisji). Jednak możliwe jest też pobieranie i wysyłanie kompletu danych.

Zastrzeżenia w centrali banku

Dane w Centrali Dystrybucji Zastrzeżeń są przechowywane w bazach dedykowanych odpowiednim typom zastrzeżeń. Struktury tych baz są zbliżona do struktur zastrzeżeń dostarczanych z zewnętrznych centralnych systemów zastrzeżeń.

W centrali dane przechowywane są w bazach zastrzeżeń czeków, dokumentów, rachunków i w bazie anulowań zastrzeżeń (podział wynika ze sposobu dystrybucji danych przez MIG-DZ) oraz w bazie zastrzeżonych kart gwarancyjnych.

Zastrzeżenia dostarczane przez systemy zewnętrzne są wczytywane do baz buforowych. Dane z buforów, które przejdą testy ze względu na poprawność formalną i merytoryczną, są przepisywane do baz głównych. Buforowanie jest konieczne ze względu zdarzające się przypadki otrzymywania danych uszkodzonych czy niepoprawnych. Zastrzeżenia anulowane są przenoszone z baz głównych do odpowiednich baz archiwalnych.

Zastrzeżenia i anulowania zastrzeżeń z oddziałów są również dopisywane do baz głównych. W każdy dzień sesyjny, są generowane informacje przyrostowe o nowych zastrzeżeniach i anulowaniach zastrzeżeń. Są one następnie rozsyłane do oddziałów banku.

Otrzymane z oddziałów dzienne informacje o zastrzeżeniach i ich anulowaniach są, po konsolidacji, wysyłane w odpowiednich plikach dystrybucyjnych do zewnętrznych systemów dystrybucji zastrzeżeń (MIG-DZ).

Zastrzeżenia w oddziale banku

Zastrzeżenia w oddziale są przechowywane w bazach o takich samych strukturach, jakie mają bazy główne w centrali. Są to zatem bazy zastrzeżeń czeków, dokumentów, rachunków oraz zastrzeżonych kart gwarancyjnych. W oddziale są też bazy archiwalne z anulowaniami zastrzeżeń. Oddział zastrzeżenia własne wysyła (przyrostowo) do CENZORA w centrali. Doczytuje też przyrostowe informacje o zastrzeżeniach otrzymywane z centrali.

Bazy zastrzeżeń w oddziale i bazy zastrzeżeń w centrali zawierają, pomijając rozbieżności czasowe wynikające z charakteru przebiegu cykli wymiany danych, te same dane.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm