MULTICENTAUR-CFT

Wyjaśniamy w jaki sposób system MULTICENTAUR-CFT wspiera przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez rozpoznawanie obecności w transakcjach finansowych osób, organizacji i państw objętych sankcjami i embargami.

Heuristics Pattern Finder – nowa technologia firmy HEUTHES

Firma HEUTHES stworzyła technologię: Heuristics Pattern Finder (HPF) do heurystycznego porównywania dużej ilości wzorców z danymi. Zbudowano ją w oparciu o schemat funkcjonowania automatu skończonego z elementami sztucznej inteligencji, technik heurystycznych oraz zestawów zaawansowanych algorytmów dopasowywania i przeszukiwania (ang. Fuzzy Matching/Search).

HPF jest kolejną technologią, która wpisuje się w prowadzoną od początku istnienia HEUTHES politykę rozwojową. Nazwa firmy wzięła się od dwóch greckich słów "heuristics" i "thesaurus". Heurystyka oznacza metodę poszukiwania rozwiązań, a tezaurus skarbiec wiedzy, co razem wyraża filozofię firmy, która opiera swoją działalność na wiedzy o rozwiązywaniu zadań.

Zastosowanie technologii HPF

Technologia HPF została stworzona na potrzeby rozwiązań z zakresu CFT (ang. Combating the Financing of Terrorism) wspierających przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu. Dzięki niej możliwe jest m.in. rozpoznawanie obecności w transakcjach finansowych osób, organizacji i państw objętych sankcjami i embargami. Na bazie technologii HPF można np. wyszukiwać informacje w bazach danych, zapobiegać tworzeniu zdwojonych rekordów nie tylko poprzez proste porównanie danych ze wzorcem, ale z uwzględnieniem literówek, anagramów, brakujących liter, inwersji wyrazów, błędów ortograficznych, skrótów, odpowiedników fonetycznych, itp. W odpowiedzi uzyskuje się informację z jakim prawdopodobieństwem istnieje zgodność pomiędzy listą wybraną z dużej ilości wzorców a badaną próbką. Przykładem innych zastosowań jest uzgadnianie wyciągów bankowych z fakturami, z uwzględnieniem możliwości zniekształcenia informacji zawartej na wyciągach. HPF może być zintegrowany z dowolną aplikacją pracującą w technologii Web Services. Technologia HPF znajduje zastosowanie nie tylko w obszarze rozwiązań bankowych, ale może być też użyta np. w systemie do obsługi faktoringu i firm.

System MULTICENTAUR-CFT

W oparciu o HPF powstała nowa wersja systemu informatycznego dla sektora bankowego MULTICENTAUR-CFT (MC-CFT). System służy do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rozwiązanie pracuje w trybie on-line, monitorując wszystkie transakcje i umożliwiając przeprowadzenie szeregu operacji z wychwyconymi działaniami.

Silnik MULTICENTAUR-CFT wspiera także sprzężenie zwrotne (Data Mining, Machine Learning) wynikające z decyzji operatora dotyczącej tego, czy dany komunikat został słusznie wstępnie zatrzymany. Możliwa jest również zaawansowana parametryzacja algorytmu do konkretnych zastosowań. System charakteryzuje się wysoką wydajnością, np. dla 2,5 miliona wzorców czas odpowiedzi wynosi 50 ms. Podczas projektowania systemu uwzględniono wykorzystanie najnowszych technologii w celu zapewnienia wysokiej skalowalności systemu. Architektura rozwiązania jest niezależna od platformy sprzętowej i może być integrowana z dowolnymi aplikacjami.

W ramach MULTICENTAUR-CFT badaniu mogą podlegać komunikaty finansowe obecnie obsługiwane przez system MULTICENTAUR (SWIFT, TARGET2, SEPA, EXPRESS ELIXIR, SORBNET2, Czeki, Payment Gateway) oraz komunikaty z innych systemów banku przekazywane bezpośrednio do SWIFT Alliance Access.

Funkcje MULTICENTAUR-CFT

Proponowane rozwiązanie MULTICENTAUR-CFT obejmuje swoim zakresem kilka obszarów funkcjonalnych, do których należą m.in.:

 • zaawansowane filtrowanie komunikatów względem list sankcyjnych i krajów niegodnych zaufania (obsługa list sankcyjnych m.in. Dow Jones, zbiorów OFAC SDN list, zbiorów EU consolidated list, możliwość kastomizowania własnych list sankcyjnych, w tym białych/czarnych list),
 • rozbudowany zakres obsługi list sankcyjnych Dow Jones (m.in. imiona, nazwiska, adresy, firmy, kraje, banki, miasta, lotniska, porty, statki),
 • możliwość współpracy systemu MULTICENTAUR-CFT z już istniejącym w banku rozwiązaniem klasy CFT bez utraty wydajności weryfikacji,
 • skanowanie na żądanie operatora (AD-HOC) wybranych operacji,
 • skanowanie komunikatów pod względem ich kwalifikacji jako operacje fraudowe (blokada i monitoring transakcji, w zakresie komunikatów, które są przetwarzane przez platformę MULTICENTAUR PAYMENT HUB),
 • wydajne skanowanie masowych komunikatów wychodzących EXPRESS ELIXIR, nie wpływające na szybkość transmisji,
 • rozbudowany obieg obsługi komunikatów wstępnie zatrzymanych (elastyczny podział procesu umożliwiający wielostopniową weryfikację i akceptację podejrzanych komunikatów, mechanizm alertów),
 • modyfikacja istniejących procesów przetwarzania płatności względem skanowania komunikatów (w tym procesów manualnych i STP wraz z obsługą nowych schematów księgowych),
 • elastyczna konfiguracja silnika MULTICENTAUR-CFT (zaawansowana parametryzacja: czułości, zakresu skanowania, skalowalności, alertów),
 • rozbudowany, graficzny mechanizm prezentacji wyników wyszukiwania (np. zaznaczenie w tekście znalezionego dopasowania) oraz ustawień systemu (m.in. grafy parametryzacji).

MULTICENTAUR-CFT pomaga bankom spełnić zalecenia KNF

W Polsce system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu tworzą:

 • instytucje centralne (Minister Finansów oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej),
 • instytucje obowiązane (m.in. banki, fundusze, firmy inwestycyjne i zakłady ubezpieczeń),
 • instytucje współpracujące (m.in. organy administracji rządowej, NBP, KNF, NIK).

Z kolei międzynarodowymi instytucjami są przede wszystkim:

 • FATF (Financial Action Task Force),
 • MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism),
 • OFAC (Office of Foreign Assets Control),
 • Grupa Egmont.

Skuteczna ochrona w tym zakresie wymaga przede wszystkim współpracy międzynarodowej, w tym stosowania międzynarodowych standardów, które poszczególne kraje powinny implementować uwzględniając swoje wewnętrzne zagrożenia dla stabilności finansowej. Przykładem takiej współpracy są Rekomendacje FATF z 2012 roku, będące kompendium regulacji AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism). Są one stosowane przez ponad 180 krajów na świecie, zrzeszonych w FATF i podobnych ciałach regionalnych.

KNF udostępniła polskie tłumaczenie Rekomendacji FATF i zaleca ich stosowanie w bankach. System MULTICENTAUR-CFT firmy HEUTHES pomaga bankom spełnić zalecenia w nich zawarte.

Naruszenie regulacji AML/CFT/OFAC przez bank

Naruszenie przez bank regulacji i list sankcyjnych OFAC może prowadzić do blokady środków finansowych banku i kar, negatywnego rozgłosu i utraty reputacji. W 2012 r. ING Bank NV zapłacił karę w wysokości 619 milionów USD.

Metody stosowane w algorytmach dopasowania w systemie MULTICENTAUR-CFT

Skuteczność rozpoznania w transakcjach poszukiwanych treści jest powiązana z rodzajem stosowanych w systemie algorytmów. Można je podzielić na dwie główne grupy: deterministyczne i probabilistyczne, które umożliwiają filtrację od prostego sprawdzania nazwy, do przeszukiwania uwzględniającego skomplikowane mechanizmy w oparciu o wiele list sankcyjnych. MULTICENTAUR-CFT zawiera rozbudowane, dedykowane algorytmy oparte na metodach logiki rozmytej dla poszczególnych typów wyszukiwanych informacji, które uwzględniają m. in.: osoby, firmy, statki, kraje, banki, słowa kluczowe. System można w łatwy sposób parametryzować w zakresie m.in. ilości błędów dopasowania, które są dopuszczalne podczas analizy. Poszczególne typy błędów dopasowania w różny sposób (korekty, wagi) wpływają na wynik trafienia. Większość z typów błędów dopasowania jest wykorzystywana we wszystkich algorytmach. Są też mechanizmy zawarte tylko w wybranych algorytmach. W trakcie pojedynczej analizy system wyszukuje wszystkie błędy dopasowania (różnych typów) i na ich podstawie dokonywane jest obliczenie ostatecznego wyniku wyszukania.

Integracja MULTICENTAUR-CFT z MULTICENTAUR PAYMENT HUB

Rozwiązanie MULTICENTAUR-CFT dzięki integracji z systemem MULTICENTAUR PAYMENT HUB posiada liczne zalety w stosunku do rozwiązania opartego na zewnętrznym systemie przeznaczonym do analizy komunikatów pod względem wykrywania w banku operacji kierowanych do podmiotów objętych embargiem i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Do najistotniejszych zalet należy zaliczyć:

 • Pełne zarządzanie cyklem życia płatności w jednym miejscu.
 • Przejrzystość systemu wspierającą zewnętrzne i wewnętrzne audyty IT.
 • Dostosowanie kontroli komunikatów (online lub wsadowe) do charakteru kanału.
 • Spójny monitoring dla wszystkich obszarów przetwarzania płatności w banku.
 • Pełne dostosowanie do systemów już istniejących w banku i szybkie dopasowanie dla tych ze zmienianymi standardami.

Jak kupić i wdrożyć MULTICENTAUR-CFT?

Oferowane są dwa modele wdrożenia MULTICENTAUR-CFT obejmujące do wyboru integrację:

 • z dowolnymi systemami wewnętrznymi banku,
 • z MULTICENTAUR PAYMENT HUB.

Dzięki wykorzystaniu technologii Client-Web-Server system MULTICENTAUR-CFT może być połączony z dowolnym rozwiązaniem funkcjonującym w banku poprzez Web Services, MQ Service, szynę danych ESB, jak również przez system wymiany plików. Wdrożenie MULTICENTAUR-CFT nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji w inne rozwiązania funkcjonujące w banku, za wyjątkiem wpięcia komunikatów wysyłanych i odbieranych. Dzięki takiemu podejściu całe rozwiązanie charakteryzuje się wysoką wydajnością i nie wpływa w znaczący sposób na tempo przetwarzania danych w banku.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm