SWIFT

Możliwości

System zawiera mechanizmy zapewniające obsługę:

 • Transakcji wychodzących OPO:
  • interfejs do wprowadzania/uzupełniania danych dla transakcji rozliczanych w trybie nieautomatycznym,
  • wydruk dla klienta,
  • generowanie raportów.
 • Transakcji przychodzących IPO:
  • interfejs do wprowadzania/uzupełniania danych dla transakcji rozliczanych w trybie nieautomatycznym,
  • wydruk dla klienta,
  • generowanie raportów.
 • Tabeli routingu.
 • Tabeli krajów niegodnych zaufania.
 • Tabeli kalendarza dealerskiego.
 • Tabeli banków.
 • Definiowanie rachunków Loro/Nostro oraz korespondentów SWIFT;
 • Kluczy księgowych.
 • Księgowania na rachunkach Loro/Nostro.
 • Naliczania prowizji.
 • Reklamacji.
 • Obsługę Centrum Dystrybucji Korespondencji.

Loro/Nostro

 • System zapewnia obsługę na poziomie aktualnej zdolności operacyjnej Banku z uwzględnieniem szczególnych wymagań Banku w tym zakresie.
 • System pozwala na naliczanie odsetek od określonego poziomu salda na rachunku Loro. System zapewni naliczanie odsetek MA oraz WN w oparciu o zmieniane codziennie stawki bazowe (+/- marża) definiowane z dokładnością do 5 miejsc po przecinku z uwzględnieniem:
  • dla odsetek od sald dodatnich - zróżnicowanie oprocentowania w zależności od salda, pobieranie podatku od odsetek,
  • dla odsetek od sald ujemnych - zróżnicowanie oprocentowania w zależności od salda oraz różnego oprocentowania salda w ramach limitu overdraftu i przekroczonego limitu.
 • Ze względu na zmieniane codziennie stawki bazowe mechanizm pobierania zasad naliczania odsetek dla konkretnego klienta pozwala na definiowanie dużej ilości zasad.
 • System obsługuje przychodzące komunikaty MT20x.

Obsługa przekazów agentowskich

 • System obsługuje przekazy SWIFT przychodzące od agentów.
 • System pozwala na określenie i naliczenie następujących opłat:
  • prowadzenie rachunku Loro,
  • automatyczne inwestowanie,
  • pooling sald na rachunkach Loro,
  • netting odsetek,
  • za MT 103, MT 202, MT 950, MT 940.
 • Wszystkie opłaty pobierane od korespondenta Loro są zebrane w systemie w celu wygenerowania faktury uwzględniającej wszystkie koszty.
 • System pozwala na generowanie wyciągów rachunku Loro.
 • System zapewnia płynne rozliczanie komunikatów: MT102, MT103, MT200, MT201, MT202, MT203 na rachunkach Loro i Nostro. Ponadto umożliwia ręczne wprowadzanie transakcji z księgowaniem na Nostro i Loro z wysłaniem komunikatu SWIFT, a także transakcje 'Nostro transfer' z wygenerowaniem komunikatu MT200.
 • System zapewnia również obsługę otrzymanych komunikatów MT191 wraz z możliwością wygenerowania komunikatu płatniczego MT202 do banku korespondenta (opłacenie kosztów banku zagranicznego).
 • System generuje szereg raportów z rachunków Loro i Nostro: obrót, ilości transakcji, średnich sald, średnich obrotów w ujęciu miesięcznym w podziale na banki, waluty i rachunki.
 • System pozwala na wygenerowanie zastawienia kosztowego (faktury) dla klienta Banku. Zestawienie zawiera: liczbę operacji, typ operacji (przekazy MT 103, MT 202, prowadzenie rachunku, wyciągi z rachunku), koszt jednostkowy operacji, referencję operacji, opłata zbiorcza dla poszczególnych typów operacji, globalna kwota jaką zostanie obciążony rachunek Loro. Zestawienie obejmuje określony dla danego rachunku interwał czasowy np. miesiąc lub kwartał oraz wszystkie koszty naliczone dla danego korespondenta Loro.
 • System pozwala na automatyczne inwestowanie salda rachunku Loro. Dla każdego rachunku Loro określony jest minimalny i maksymalny poziom salda, w ramach których automatyczne inwestowanie jest uruchamiane. W przypadku prowadzenia przez klienta kilku rachunków Loro system pozwala na pooling sald rachunków - automatyczne/ręczne przelanie środków z kont o saldach dodatnich na konta o saldach debetowych oraz netting odsetek (naliczenie odsetek w zależności od skumulowanego salda wszystkich rachunków Loro klienta podlegających konsolidacji).
 • System zawiera również interfejs do MC-INTRA umożliwiający dostęp (odczyt) do salda rachunku Loro.
 • System pozwala na określenie dla każdego rachunku parametrów sterujących wysyłaniem potwierdzeń MT 900 i/lub MT 910.
 • System zawiera Tabelę walut obejmującą aktualny kurs waluty na dany dzień (koniec dnia). Tabela obejmuje okres minimum 6 miesięcy w odstępach jedno dniowych. Pozwala także na import Tabeli walut z piku tekstowego w celu uaktualnienia bieżącego kursu. System automatycznie pobiera i aktualizuje (codziennie) stopy bazowe stanowiące podstawę naliczania oprocentowania rachunków Loro.
 • Tabele parametryczne np. tabela stóp procentowych, tabela parametrów dla opłat, tabela krajów i stawek podatku od odsetek.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm