Budowa systemu

Schemat architektury

System GRYFCARD jest platformą stanowiącą zbiór zintegrowanych podsystemów obsługujących wszystkie obszary wydawnictwa i zarządzania kartami płatniczymi, a także umożliwiających rozliczanie operacji księgowych powstałych w wyniku użytkowania kart oraz bankomatów.

Na poniższym schemacie przedstawiono architekturę platformy GRYFCARD oraz jej główne moduły i poglądowy schemat integracji z systemami zewnętrznymi w Banku.

Architektura systemu GRYFCARD.

Warstwa prezentacji danych

GRYFCARD CENTRALA (GC-CENTRALA)

Moduł GRYFCARD/CENTRALA jest przeznaczony dla operatorów pracujących w centrali Banku i służy do prezentacji i przetwarzania danych poprzez przeglądarkę internetową. Jego zadaniem jest obsługa wydawnictwa kart na poziomie przygotowywania plików do Procesor, rozliczanie transakcji klientów dokonanych kartami z zaczytanych do systemu plików oraz rozliczanie bankomatów. Operator systemu GRYFCARD/CENTRALA może z jego poziomu przeglądać dane kart, rachunków, klientów, operacji, blokad, autoryzacji i urządzeń. W module tym można modyfikować słowniki odpowiedzialne za wydawnictwo kart i rozliczanie transakcji, np. rejestr typów i BINów kart, słownik dostępności akcji wydawniczych, konfigurator kodów operacji, rejestr schematów księgowych, definicja segmentów klientów oraz profili kartowych i promocji, rejestr opłat zdarzeniowych i operacyjnych, konfigurator urządzeń, słownik placówek, opcje systemowe. Ponadto w systemie istnieje rozbudowany moduł sporządzania raportów oraz statystyk. W systemie GRYFCARD/CENTRALA można przeglądać dane utworzone przez inne komponenty platformy GRYFCARD, np. wnioski kartowe z GRYFCARD/WWW, autoryzacje i blokady z GRYFCARD/ON-LINE, a także z systemów zewnętrznych zintegrowanych z systemem GRYFCARD, np. z systemu księgowego Banku, bankowości internetowej.

GRYFCARD WWW (GC-WWW)

System GRYFCARD/WWW odpowiada za udostępnienie w trybie on-line funkcjonalności obsługi kart poprzez standardową przeglądarkę internetową. System ten jest przeznaczony dla oddziałów, filii współpracujących z Bankiem i nie wymaga instalacji na każdej stacji roboczej w poszczególnych placówkach terenowych. Dzięki niemu pracownicy obsługujący klientów w oddziałach mają możliwość wprowadzania wniosków o nową kartę, o zmianę parametrów karty (np. wartość limitów, aktywacja karty), o zmianę danych adresowych, o zastrzeżenie lub zablokowanie karty i innych. GRYFCARD/WWW pozwala na potwierdzanie wniosków 'na drugą rękę', przeglądanie danych klienta, jego kart i rachunków. Dodatkowo system GRYFCARD/WWW prezentuje historię operacji, listę blokad, salda rachunków i obsługuje proces wydawniczy kart prepaid. Element ten może również wymieniać dane w trybie on-line z zewnętrznymi systemami należącymi do Banku (np. system księgowy) lub z procesorem, przykładowo w celu aktywacji karty lub zmiany statusu. Wszystkie dane wprowadzone lub zmienione w systemie GRYFCARD/WWW są widoczne dla pozostałych elementów systemu GRYFCARD. Prezentacja tych danych może być ograniczona dla danego użytkownika do przydzielonych mu jednostek organizacyjnych, co oznacza, że możliwe jest, aby pracownik oddziału A nie widział danych klienta, rachunków, kart, transakcji i blokad pochodzących z oddziału B.

Warstwa logiki

Moduły warstwy logiki nie posiadają interfejsu obsługi użytkownika. Systemy te stanowią zbiory funkcji oraz procedur wywoływanych zdarzeniowo, automatycznie według harmonogramu lub na żądanie za pośrednictwem aplikacji warstwy prezentacji. Pojedynczy system zbudowany jest modułowo, tzn. funkcje stanowiące podobny obszar funkcjonalny wydzielone są do osobnych interfejsów, w ramach których następuje przetwarzanie danych (przykład: funkcje naliczania opłat miesięcznych, rocznych, zdarzeniowych i innych zintegrowane są do wspólnego obszaru).

GCJ-ONLINE

Moduł autoryzacyjny jest odpowiedzialny za wymianę danych dotyczących autoryzacji transakcji z Procesorem. Składają się na niego trzy interfejsy: interfejs odpowiedzialny za odbiór i wysyłanie komunikatów, interfejs autoryzacyjny oraz interfejs monitorujący i raportujący. Przepływ informacji rozpoczyna się komunikatem autoryzacyjnym kierowanym od akceptanta transakcji kartowej do systemu Procesora, który w oparciu o posiadane dane weryfikuje kartę i przekazuje zapytanie do GCJ-ONLINE. Na podstawie parametryzacji pierwszy interfejs przekierowuje komunikat do wewnętrznego interfejsu autoryzacyjnego lub uruchamia autoryzację zastępczą według ustalonej w Banku zasady. Interfejs autoryzacyjny weryfikuje m.in. dostępne saldo, sprawdza istnienie i status karty, a następnie nadaje numer autoryzacji i odsyła do pierwszego interfejsu odpowiedź o pozytywnej/negatywnej autoryzacji. Ten z kolei przekazuje otrzymaną odpowiedź do Procesora, który wyśle do punktu obsługi klienta/bankomatu rezultat autoryzacji.

Do głównych zadań interfejsu odpowiedzialnego za odbiór i wysyłanie komunikatów m.in. należą: odbiór i wysyłka komunikatów od i do procesora, kontrola ich zgodności z protokołami BIC ISO, konwersja komunikatów BIC ISO na postać obsługiwaną przez wewnętrzny interfejs autoryzacyjny oraz inne systemy autoryzacyjne Banku i na odwrót, prowadzenie logów zdarzeń.

Interfejs monitorujący i raportujący kontroluje i zapewnia poprawne działanie systemów autoryzacyjnych w Banku. Funkcje tego interfejsu łączą się co określony czas z systemami autoryzacyjnymi i sprawdzają, czy systemy te są w stanie odpowiedzieć poprawnie na jego zapytanie. Jeżeli łączność jest przerwana, to zostaje uruchomiona autoryzacja zastępcza. Jest on również odpowiedzialny za generowanie statystyk z działania systemu GCJ-ONLINE.

Interfejs autoryzacyjny dokonuje właściwej weryfikacji możliwości autoryzacji transakcji. Odczytuje on dane niezbędne do wykonania autoryzacji z bazy danych (m.in. saldo rachunku, status karty) i oprócz samej obsługi komunikatów zakłada blokady i opcjonalnie rezerwuje wyliczone środki na ewentualną prowizję od transakcji powiązanej z autoryzacją, poprzez dodanie kwoty prowizji do kwoty autoryzowanej transakcji.

GCJ-CENT

Moduł ten odpowiada za logiczne przetwarzanie danych utworzonych przez wszystkie komponenty platformy GRYFCARD. Skupia mechanizmy, które mogą być wywoływane automatycznie według zaplanowanego przez Bank harmonogramu lub ręcznie z poziomu interfejsu użytkownika w modułach GRYFCARD/CENTRALA i GRYFCARD/WWW. GCJ-CENT odpowiada za:

 • wczytywanie do systemu przygotowanych przez GCJ-FILE plików otrzymanych od Procesora,
 • rozliczenia operacji z plików,
 • generowanie dyspozycji księgowych do systemu księgowego,
 • naliczanie opłat okresowych i zdarzeniowych,
 • generowanie plików z zamówieniami i zmianami dla Procesora,
 • generowanie plików z wpłatami na rachunki kart kredytowych dla Procesora,
 • generowanie plików z saldami dla Procesora na potrzeby związane z autoryzacją zastępczą,
 • obsługę wyciągów (generowanie, naliczanie opłat, skierowanie do wydruku i do wysyłki),
 • unieważnianie kart,
 • archiwizację w zakresie przenoszenia danych o plikach z tabel operacyjnych do tabel archiwalnych.

GCJ-KE

GCJ-KE (KE to skrót od „Kanałów Elektronicznych”) jest odpowiedzialny za integrację z systemami zewnętrznymi. Skupia usługi, które mogą być wywoływane przez systemy zewnętrzne Banku, np. przez Bankowość Internetową. Są to API informacyjne (prezentacja danych kartowych typu podgląd danych karty, lista kart przy rachunku, lista transakcji wykonanych na karcie) oraz żądaniowe (aktywacja karty, zastrzeżenie karty, zmiana limitów dziennych). Moduł jest również zintegrowany z systemami Bankowymi w celu pobierania danych (GCJ-KE jest w tym przypadku klientem usług), np. pobranie danych klienta z systemu głównego Banku wykorzystywane przy tworzeniu wniosku o nową kartę.

Ponadto GCJ-KE jest klientem usług udostępnionych przez Procesora, które umożliwiają pobieranie danych i zarządzanie kartą w trybie online. Moduł wykorzystuje API do obsługi kart NFC, HCE oraz pozostałych standardowych typów (np. w przypadku FDP używane są usługi udostępnione przez WDX).

GCJ-KE skupia również wewnętrzne API przeznaczone dla pozostałych komponentów platformy GRYFCARD. Usługi te są wywoływane zwłaszcza przez systemy warstwy prezentacji, np. z poziomu GRYFCARD/WWW wywoływane jest wewnętrzne API, które żąda pobrania danych klienta z głównego systemu banku w celu ich prezentacji na formatce wniosku o nową kartę. Po otrzymaniu takiego żądania z GRYFCARD/WWW, GCJ-KE uruchamia usługę udostępnioną przez system główny Banku i po otrzymaniu odpowiedzi przekazuje ją w odpowiednim formacie z powrotem do GRYFCARD/WWW.

Usługi wewnętrzne modułu GCJ-KE są również wykorzystywane do procesowej obsługi istniejących API. Oznacza to, że w ramach realizacji jednej usługi wywoływane są kolejne niezbędne do zamknięcia całości czynności. Przykładem może być tu żądanie aktywacji karty uruchomione z poziomu Bankowości Internetowej, gdzie w następstwie konieczne jest również przekazanie zapytania aktywacyjnego do systemu Procesora i odpowiedź do systemu pierwotnego na podstawie otrzymanego od Procesora wyniku.

Moduł GCJ-KE odpowiedzialny jest również za generowanie zrzutów do Hurtowni Danych w postaci plików lub komunikatów przekazywanych do kolejek.

GCJ-KE integruje się z systemami bankowymi z wykorzystaniem usług WebServices oraz szyny ESB. Istnieje również możliwość użycia kolejek MQ lub JMS. Wymiana danych odbywa się również poprzez pliki w uzgodnionej z Bankiem strukturze.

W ramach modułu GCJ-KE funkcjonuje również system powiadomień. Są to komunikaty kierowane zarówno do operatorów jak i użytkowników/klientów Aplikacji. Ich konfiguracja polega na zdefiniowaniu kanałów dystrybucji wiadomości (powiadomienie w systemie, mailowe, SMS’owe, Push dla bankowości internetowej), odbiorców wiadomości (grupy użytkowników, operatorów, klientów) i treści wiadomości (np. informacja o planowanym wyłączeniu systemu).

GCJ-FILE

Komponent ten odpowiada za komunikację off-line z Procesorem. Do jego zadań należy:

 • zaszyfrowanie, spakowanie i wysyłka plików na serwer Procesora wygenerowanych przez GCJ-CENT (pliki z zamówieniami, saldami i wpłatami),
 • odbiór plików z serwera Procesora, ich odpakowanie i odszyfrowanie, a także przeniesienie do katalogów widocznych dla GCJ-CENT.

Powyższe czynności są przez system wykonywane automatycznie według zdefiniowanego przez Bank harmonogramu.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm