Zasady RODO w HEUTHES

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”). Niniejsza informacja ma na celu poinformowanie o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe w firmie HEUTHES.

Spis treści:

 • Administrator Danych
 • Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
 • Odbiorcy danych
 • Czas przechowywania danych
 • Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
 • Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest HEUTHES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Koński Jar 8/30, 02-785 Warszawa (zwana dalej „HEUTHES”). Jesteśmy polskim producentem i dostawcą systemów ERP oraz programów wspierających pracę przedsiębiorstw i biur rachunkowych.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:

HEUTHES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Metalowa 6,
70-744 Szczecin

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel jeśli występuje.
Zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. art. 6 ust. 1 lit. a RODO -
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją. art. 6 ust. 1 lit. b RODO -
Rozpatrywania skarg i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. b RODO -
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych. art. 6 ust. 1 lit. c RODO -
Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. art. 6 ust. 1 lit. f RODO -
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez HEUTHES obowiązków wynikających z przepisów prawa) art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność.

Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Dokumenty rozliczeniowe Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dokumenty związane z rękojmią Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Dane dla celów marketingowych - W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - do czasu jej wycofania;
- W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu HEUTHES – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z HEUTHES. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm